21 de febrer de 2009

L'ús turistic dels habitatges

Mesures de gobern sobre la regulació de l'ús truristic dels habitatges 2008 - 2011
Seguiment de l'aplicació de la mesura de gobern sobre la regulació d'ús turistic d'habitatges - 17 de febrer 2009
http://w3.bcn.es/fitxers/home/implantaciomgaatt170208press.096.ppt